ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ - І клас

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗAПИСВАНЕ В УЧИЛИЩЕ - І клас

 

 

 

ДОКУМЕНТИ, ДОКАЗВАЩИ КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Критерии

Документи

Местоживеене в района на училището по постоянен или настоящ адрес от адресната регистрация.

Лична карта на родител или документ от служба ГРАО за настоящ адрес.

Завършена подготвителна група в същото училище

Удостоверение за завършена ПГ

Деца, чиито родители работят в близост до училището.

Служебна бележка от работодателя за адреса на местоработата.

Дете с трайни увреждания над 50%.

Протокол на ЛКК (копие) или експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК за детето (копие)

Дете с починал родител/и.

Препис извлечение от Акт за смърт на родителите.

Заб.:Документите се предоставят при записването на детето в училището, в което е класирано.