СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ХАСКОВО 

 

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. Настоящата система определя условията и реда за приемане на ученици в дневна форма на обучение в първи клас на общинските училища на територията на град Хасково.

Чл. 2. Училищният план-прием в първи клас се определя от директора на училището въз основа на анализ на броя на децата, подлежащи на задължително обучение за новата учебна година, училищната мрежа и капацитета на материалната база на всяко от училищата.

Чл. 3. Определящ за записване на ученика във всяко училище е изборът на родителя, като водещ критерий за приема в първи клас е близостта на училището до постоянния или настоящ адрес на родителя и/или най-краткото време за достигане до училището от ученика (район на училището).

Чл. 4. Системата регламентира:

1. Класиране на учениците по определени критерии.

2. Записване на учениците, класирани за прием, в съответното училище.

3. Изготвяне на график на дейностите.

Чл. 5. (1) Постъпването в първи клас е задължително за децата, които навършват 7-годишна възраст в годината, през която се осъществява приемът за новата учебна година.

(2) В първи клас по преценка на родителя могат да бъдат записани и деца, които навършват 6-годишна възраст през годината, когато се осъществява приемът за първи клас. Задължително условие е наличието на готовност за училище, потвърдена в издаденото на детето удостоверение за задължително предучилищно образование.

(3) Началото на училищното образование за децата, които навършват 7-годишна възраст, може да се отложи с една година, когато здравословното състояние на детето не позволява постъпването му в първи клас, удостоверено с решение на Регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности. В този случай родителят (настойникът)  кандидатства за прием на детето му в първи клас по условията и реда, регламентирани в настоящата система, през годината, в която то навършва 8 години.

Чл. 6. (1) Приемът се осъществява в рамките на три класирания по утвърдения от кмета на общината график на дейностите, съгласно Раздел VІ.

1.  Мястото на дете, класирано в някои от трите класирания, но незаписано, се счита за свободно.

2. След всеки етап на класирането дете, което е записано, но по-късно документите са изтеглени, не запазва мястото си.

(2) Първият етап на класиране включва:

1. Обявяване на свободните места в училищата.

2. Подаване на заявления за първото класиране.

3. Записване на приетите деца след първо класиране.

4. Обявяване на свободните места след първо класиране.

(3) Във втория етап на класиране участват децата, които:

1. Не са приети на първо класиране.

2. Са приети, но не са записани в указания срок.

(4) В третия етап на класиране участват децата, които:

1. Не са приети до момента.

2. Не са кандидатствали до момента.

(5) След третото класиране родителите (настойниците) на незаписаните деца подават заявления за записване в училищата, в които има свободни места.

Чл. 7. (1) Общинската администрация изготвя списъци на децата, които следва да постъпят в първи клас, и в срок до 1 март на съответната година ги предоставя на директорите на училищата.

(2) Списъците съдържат данни за децата, които трябва да постъпят в първи клас през следващата учебна година, и са адресно регистрирани по настоящ адрес на територията на град Хасково към началото на календарната година (1 януари).

(3) Директорът на училището предоставя в общината сведение, съгласно изискванията на чл.47 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Чл. 8. (1) Училищното обучение в първи клас се осъществява при полудневна или целодневна организацията на учебния ден.

(2) Родителите (настойниците) на децата, кандидатстващи за прием в първи клас, които желаят да ги запишат в целодневна организация на обучение, при подаването на заявление за класиране отбелязват желанието си и декларират, че са запознати с правилата за този вид организация на учебния ден.

 

РАЗДЕЛ ІІ

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ И БРОЯ НА МЕСТАТА В ТЯХ ЗА ПРЕДСТОЯЩА УЧЕБНА ГОДИНА

 

Чл. 9. (1) Директорът на училището определя училищния план-прием въз основа на анализ на броя на учениците в населеното място, училищната мрежа, капацитета на наличната материална база и кадровата осигуреност.

(2) Училищният план-прием за предстоящата учебна година се утвърждава със заповед на директора в срок до 30 март след становище на Обществения съвет.

(3) Утвърденият план-прием за първи клас се публикува на интернет страницата на училището.

Чл. 10. Всяко училище публикува на интернет страницата си подробна информация за вида на целодневната организация на обучение, за начина на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация, за изучаваните в училището чужди езици, за смените на обучение на класовете след първи клас и другa информация по преценка на директора.

Чл.11. За изпълнение на училищния план-прием директорът определя със заповед училищна комисия, която извършва всички дейности по приема на учениците, които са ангажимент на училището.

 

 

РАЗДЕЛ ІІI

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛАСИРАНЕТО ЗА ПРИЕМ

В ПЪРВИ КЛАС

 

Чл. 12. Подаването на заявления за участие в класирането започва след утвърждаването на училищния план-прием, съгласно графика на дейностите, определен със заповед на кмета на община Хасково.

Чл. 13. Родителите (настойниците) подават заявление за участие по образец в училището, в което кандидатстват за прием.

Чл. 14. Родителят (настойникът) на детето следва да подаде точна и конкретна информация в заявлението за участие в класирането.

Чл. 15. Записването на деца в първи клас за предстояща учебна година се осъществява в срокове, определени от графика на дейностите. Той се публикува на интернет страниците на училищата и се поставя на информационните табла за родители във всяко училище.

Чл. 16. Данните на родителите (настойниците) и децата от заявленията са лични по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита.

Чл. 17. (1) При по-голям брой кандидати спрямо наличните свободни места за определено училище децата се класират съобразно подадената от родителя информация по посочените в Раздел ІV критерии за класиране.

(2) Класирането се извършва по низходящ ред в зависимост от събраните точки. Общият брой точки е сбор от точките по отделните критерии.

Чл. 18. Ако детето не е класирано по първо класиране и при наличието на свободни места в училището, в което родителите са избрали да бъде записано, те подават ново заявление за второ класиране. При липса на свободни места в избраното училище родителите (настойниците) подават заявление за второ класиране в друго училище, в което има свободни места за записване в първи клас.

Чл. 19. При кандидатстване за трето класиране следва родителят (настойникът) да се запознае с обявените свободни места и да подаде ново заявление в училище, където има свободни места.

Чл. 20. При класиранията се спазва ограничението за прием до трима ученици със специални образователни потребности в една паралелка,

Чл. 21. Близнаците и тризнаците се записват в една паралелка в съответното училище, ако поне единият от тях е класиран и родителите (настойниците) им са избрали едно и също училище.

Чл. 22. Резултатите от всяко класиране се публикуват в интернет старницата на училището и се поставят на информационните табла, съгласно графика на дейностите.

Чл. 23. (1) При наличие на деца, класирани с еднакъв брой точки, но свободните места за записването им в училище са недостатъчни, тези деца се класират по допълнително избран критерий от чл.24 от настоящата система, на който Педагогическият съвет в училището е дал по-голяма тежест.

(2) Допълнително избрания от Педагогическият съвет критерий за класиране на деца с равен брой точки при недостатъчен брой на свободните места, се обявява публично от училището преди началото на приема в първи клас.

 

РАЗДЕЛ ІV

КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА ДЕЦАТА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Чл. 24. Критериите и броят на точките по критерии за класирането на учениците в І клас в училищата от град Хасково са:

   - Деца от района на училището по постоянен или настоящ адрес       35 т.     

   - Деца, с трайни увреждания над 50%                                               25 т.                                          

   - Деца, завършили подготвителна група в избраното училище           15 т.            

   - Други деца от семейството, обучаващи се в същото училище        15 т.

   - Дете с починали родител/и                                                              10 т.

   - Близост до местоработата на един от родителите                            10 т.

 

 

 

РАЗДЕЛ V

ЗАПИСВАНЕ СЛЕД ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

 

Чл. 25. Родителите (настойниците) записват детето в училището, за което е класирано, в сроковете, определени в графика на дейностите.

Чл. 26. Записването се извършва от училищната комисия след проверка на подадените от родителя (настойника) задължителни документи и документите, удостоверяващи ползваните точки по съответните критерии за класиране.

Чл. 27. Задължителни документи са:

1. попълнено заявление за записване по образец;

2. копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване;

3. личната карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник) за удостоверяване при поискване;

4. удостоверение за завършена подготвителна група или декларация, че детето не е посещавало (за върналите се от чужбина деца);

5. документи, удостоверяващи верността на ползваните критерии за прием в I клас.

Чл. 28. Класираното дете се записва от родителите (настойниците) само при наличие   на пълен комплект от изискваните документи в определените от графика срокове.

Чл. 29. Родител (настойник), посочил данни (критерии), осигуряващи на детето му определен брой точки при класирането, които той не може да удостовери, получава отказ за записване на детето. В този случай заявлението му се анулира и за участие в следващо класиране е необходимо да бъде създадено ново заявление.

Чл. 30. След записването на дадено дете отпада възможността същото да участва в следващо класиране. То може да бъде отписано (да бъдат изтеглени документите му) и след това родителите (настойниците) му подават ново заявление.

 

РАЗДЕЛ VІ

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

 

 Чл. 31. Графикът на дейностите за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на град Хасково се изготвя за всяка учебна година от Община Хасково и се утвърждава от кмета на общината. При необходимост графикът може да бъде променян след утвърждаване от кмета на общината.

Чл. 32. Графикът съдържа срокове за следните дейности за всяко от предвидените класирания:

1. Обявяване на свободните места.

2. Подаване на заявления за класиране (за всяко от трите класирания) от родителите в училищата;

3. Обявяване на резултатите след всяко класиране.

4. Подаване на заявленията за записване на класираните деца.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. „Родител“ е лицето, което упражнява родителските права по смисъла на Семейния кодекс.

§2. Лицата, на които са възложени грижи за детето, съгласно чл. 137, ал.4 от Семейния кодекс, могат да заместват родителите в предвидените от тази система дейности.

§3. По смисъла на §1, т. 27 от Допълнителните разпоредби на Закона за предучилищно и училищно образование „Специални образователни потребности“ на дете и ученик са образователните потребности, които може да възникнат при сензорни увреждания, физически увреждания, множество увреждания, интелектуални затруднения, езиково- говорни нарушения, специфични нарушения на способността за учене, разстройства от аутистичния спектър, емоционални и поведенчески разстройства.

§4. За район на местоживеене в близост до училището се счита определеният в приложение №1 район на всяко отделно училище, както и смесеният район, който е в близост до две или повече училища. Децата с настоящ или постоянен адрес в района на отделното училище или в смесения район на това училище и други училища получават максимален брой точки по критерия „Деца от района на училището по постоянен или настоящ адрес“.

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Настоящата Система за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Хасково е разработена на основание чл. 43, ал. 1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

§2. Настоящата система може да бъде променяна или допълвана при необходимост.